Курсът въвежда студентите от ОКС "Магистър" в терминологията на икономическия немския език и развива професионалните умения за четене и анализ на специализиране текстове, за водене на търговска кореспонденция и за делово общуване на немски език. 

От студентите се очаква езикова компетентност на минимално ниво А2, препоръчително В1 според Езиковата рамка на Съвета на Европа (GER).