Осигуряването на доходи в селските райони налага по-голяма обвързаност и взаимодействие на европейската и националната аграрна политика с останалите политики на ЕС – околна среда, енергетика, регионално развитие и др., с цел намаляване на различията както между страните-членки, така и между селските и градските райони в отделните държави. Основна цел на курса е запознаване с подходите за осигуряване балансирано развитие на трите основни икономически сектора в селските райони – първичен, преработвателен и услуги.