Курсът по алтернативни инвестиции има за основна цел да запознае студентите и да формира компетенции в тях, свързани с инвестиционните и финансовите аспекти от дейността на хедж фондовете. В рамккте на курса се прави преглед на историческото развитие и институционалните характеристики на хедж фондовете по света. Подробно се дефинират, разглеждат и описват подходите за измерване на тяхната доходност и инвестиционен риск. Анализирани в системен план са видовете, същността и спецификите на основните инвестиционни стратегии, прилагани от хедж фондовете и начините за оценка на представянето на техните портфейли.