Учебната тема “Управление на човешките ресурси – същност” разглежда въпросите, свързани със същността на управлението на човешките ресурси. Разгледани са основни понятия. Разграничено е оперативното и стратегическото управление на човешките ресурси.

 

Управлението на човешките ресурси предполага изясняване на понятието „ресурс“. Според български изследователи ресурс означава запас, източник на доходи. Първата и обективно необходима стъпка при организиране функционирането на стопанските звена осигуряването на необходимите ресурси. Всяка дейност е немислима без ресурси и не може да доведе до резултат. Всяка стопанска организация, за да изпълни своята мисия използва разнообразни ресурси, които могат да се класифицират в следните основни групи:

- материално-веществени ресурси;

- човешки ресурси;

- финансови ресурси;

- информационни ресурси.

            Общото, което е характерно за всички ресурси на стопанската организация е, че те трябва да бъдат осигурени на приемлива цена. Всички ресурси са обект на управление – търсене на източници, проучване на пазарните цени, планиране на количества и качество, осигуряване на доставките по време и място, организиране на пълноценното им използване, оценяване на ефективното влагане на ресурсите в производството, контролиране на получените резултати, предприемане на регулативни мерки за подобряване използването на ресурсите.